Здружение на граѓани "Надеж - НОРЕ"

  • континуирано следење, анализа на ЕУ активностите како и на другите меѓународни организации и развојни организации;
  • организирање и учество на настани, презентации, семинари, обуки,дебати и трибини;
  • советувања и консултации на целните групи и други заинтересирани странки;
  • имплементација на проекти во областа на младите, руралниот развој, екологијата, социо-економскиот развој, културата, спортот и образованието.
  • издавање на печатени и електронски публикации;
  • реализација на видео проекции;
  • соработка и имплементација на заеднички проекти со домашни и странски институциии и организации кои имаат исти или слични цели и задачи; и
  • други слични форми и начини на дејствување.

Address :

Ул. Индустриска бр. 27

City :

Македонска Каменица

Phone:

+389 72 267 552

Email:

zdruzenie.hope@gmail.com

Scroll to top