Статут- Престанок на здружението

член 35 Здружението ќе престане со работа ако: –  затоа одлучат членовите на Здружението,со 2/3 мнозинство на гласови –  ако бројот на членовите се намали под бројот определен за основање, –  ако настапат причини утврдени во член 63 од Законот. член 36 По престанокот на работата на Здружението, имотот и другите права и приходи што […]

Статут- Органи на здружението

член 19 Органи на здружението „Надеж – Норе“ од Македонска Каменица: Собрание; Управен одбор; Надзорен одбор; Претседател Собрание член 20 Собранието на Здружението го сочинуваат сите граѓани-членови  на Здружението. Мандатот на претставниците трае 4 години. Собранието се состанува по потреба, а најмалку еднаш годишно. член 21 Седници на Собрание свикува претседателот на Собранието. Седница на Собранието […]

Scroll to top