+389 71/267-552         zdruzenie.hope@gmail.com

Author : Web Admin

Статут- Престанок на здружението

член 35 Здружението ќе престане со работа ако: –  затоа одлучат членовите на Здружението,со 2/3 мнозинство на гласови –  ако бројот на членовите се намали под бројот определен за основање, –  ако настапат причини утврдени во член 63 од Законот. член 36 По престанокот на работата на Здружението, имотот и другите права и приходи што […]

Статут- Органи на здружението

член 19 Органи на здружението „Надеж – Норе“ од Македонска Каменица: Собрание; Управен одбор; Надзорен одбор; Претседател Собрание член 20 Собранието на Здружението го сочинуваат сите граѓани-членови  на Здружението. Мандатот на претставниците трае 4 години. Собранието се состанува по потреба, а најмалку еднаш годишно. член 21 Седници на Собрание свикува претседателот на Собранието. Седница на Собранието […]

Статут- Управување со здружението

член 18 Со Здружението управува организирано членство на Здружението непосредно или преку свои претставници во органите. Доколку бројот на членовите на Здружението е мал, самите членови на Здружението се и членови на Собранието и во органите на истото.  Права и должности на претставникот се: претставникот да избира и да биде биран во органите на Здружението; […]

Статут- Финансирање на здружението

член 14 Здружението остварува приходи од: –  членарина; –  донации; –  спонзорства;  –  и од други услуги. Здружението може да остварува приходи и од добивката на трговски друштва што ги  основа со средства на Здружението и од други извори. член 15 Користењето и располагањето со средствата на Здружението добиени по основите од претходниот член се […]

Статут- Остварување на јавност на работата

Работата на Здружението е јавна. Јавноста во работењето се обезбедува со редовно известување на членовите за работењето и активностите на здружението, со увид во спроведувањето на програмските задачи, со поднесување извештај за работа на органите и телата на Здружението, за материјално-финансиското работење и друго. За информирањето на членовите и пошироката јавност се користи печатот, радиото, […]

Статут-Членување во здружението

член 9 Член во Здружението, може да биде секој полнолетен граѓанин – државјанин на Република Македонија, како граѓанин – државјанин на странски држави, кој доброволно ќе пристапи кон Здружението со давање на писмена изјава (при тоа основачите мора да се полнолетни, но членството не мора). Зачленувањето во Здружението се врши со пристапница, односно со издавање […]

Статут- Цели и задачи и начини на нивно остварување

член 8 Граѓаните се здружени во Здружението, заради остварување на поширок заеднички интерес. Како посебни цели и задачи на Здружението се: Подобрување на социо-економскиот живот на населението во општината Македонска каменица, како и во Р.Македонија; Поттикнување на иницијативи за социјална, културна, спортска и општествена еманципација на граѓаните од руралните средини во општината Македонска Каменица, како […]

Статут- Назив и седиште

член 5 Името на здружението е: Здружение „Надеж – Норе“. Скратеното име на здружението е: ЗГ „Надеж – Норе“. член 6 Седиштето на Здружението е на ул. Индустриска 27, во Македонска Каменица, Р. Македонија. Здружението се организира и делува на подрачјето на целата територија на Р.М. член 7 Здружението „Надеж – Норе“ од Македонска Каменица е правно […]

Статут- Општи одредби

Член 1 Здружението „Надеж – Норе“ од Македонска Каменица е независна  невладина, доброволна, и непрофитна организација на граѓани во Република Македонија. Член 2 Граѓаните се здружуваат во здружението „Надеж – Норе“ од Македонска Каменица заради остварување на поширок општествен интерес, преку соработка и заедничко работење со соодветни, национални, регионални и меѓународни здруженија и организации со идентични цели и предмет […]

Јавен Повик

ЈАВЕН ПОВИК  бр.01/2020 за обезбедување на услуги Здружението Надеж-Норе од М.Каменица во рамките на проектот  „Чекориме напред“, на ден 12.06.2020 распишува повик до сите заинтересирани физички и правни лица, за пројавување на интерес за обезбедување на следниве услуги: Експерт за финансиска транспарентност за реализација на 1 работилница со членовите на здружението Надеж-Норе од М.Каменица Експерт […]

Scroll to top