член 14

Здружението остварува приходи од:

-  членарина;

-  донации;

-  спонзорства;

 -  и од други услуги.

Здружението може да остварува приходи и од добивката на трговски друштва што ги  основа со средства на Здружението и од други извори.

член 15

Користењето и располагањето со средствата на Здружението добиени по основите од претходниот член се врши на начин утврден со овој Статут и останатите законски норми.

член 16

За користењето и располагањето со средствата одлучуваат органите на Здружението, согласно надлежностите утврдени со овој Статут, кои преземаат мерки за економско целесообразно користење на средствата и за спречување и отстранување на незаконитостите.

член 17

Здружение донесува годишен финансиски план за приходите  и расходите  на Здружението.

Финансискиот план ги содржи приходите кои се стекнуваат по член 14 од Статутот, како и расходите за општествената активност,  плати на вработените, заедничка потрошувачка на вработените, материјални трошоци за работа на Здружението, и други расходи сврзани со работата.

ДОНАТОРИ 

НИЕ НА ФЕЈСБУК

JSN Air 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework