член 5

Името на здружението е: Здружение „Надеж - Норе“.

Скратеното име на здружението е: ЗГ „Надеж - Норе“.

член 6

Седиштето на Здружението е на ул. Индустриска 27, во Македонска Каменица, Р. Македонија.

Здружението се организира и делува на подрачјето на целата територија на Р.М.

член 7

Здружението „Надеж - Норе“ од Македонска Каменица е правно лице.

Здружението има свој печат и штембил.

Печатот е тркалезен и го содржи името на здружението испишанo на македонски јазик Здружение „Надеж - Норе“ од Македонска Каменица а во средината се наоѓа амблемот на Здружението .

Штембилот на Институтот e правоаголен со следниот текст:  Здружение „Надеж - Норе“ од Македонска Каменица, број на деловоден протокол, дата и место (Македонска Каменица).

ДОНАТОРИ 

НИЕ НА ФЕЈСБУК

JSN Air 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework