На ден 13.09.2017 година, претставници на здружението „Надеж - Норе“, присуствуваа на форум на невладини организации од Република Македонија и Република Бугарија на тема: „Начин и проблеми при аплицирањето на фондовите за прекугранична соработка“.

Форумот се одржа во хотел „Македонија“ во Делчево.

Истиот беше организиран од страна на НВО „КХАМ“ од Делчево, а под покровителство на УСАИД.