Статут- Управување со здружението

член 18 Со Здружението управува организирано членство на Здружението непосредно или преку свои претставници во органите. Доколку бројот на членовите на Здружението е мал, самите членови на Здружението се и членови на Собранието и во органите на истото.  Права и должности на претставникот се: претставникот да избира и да биде биран во органите на Здружението; […]

Статут- Финансирање на здружението

член 14 Здружението остварува приходи од: –  членарина; –  донации; –  спонзорства;  –  и од други услуги. Здружението може да остварува приходи и од добивката на трговски друштва што ги  основа со средства на Здружението и од други извори. член 15 Користењето и располагањето со средствата на Здружението добиени по основите од претходниот член се […]

Статут- Остварување на јавност на работата

Работата на Здружението е јавна. Јавноста во работењето се обезбедува со редовно известување на членовите за работењето и активностите на здружението, со увид во спроведувањето на програмските задачи, со поднесување извештај за работа на органите и телата на Здружението, за материјално-финансиското работење и друго. За информирањето на членовите и пошироката јавност се користи печатот, радиото, […]

Статут-Членување во здружението

член 9 Член во Здружението, може да биде секој полнолетен граѓанин – државјанин на Република Македонија, како граѓанин – државјанин на странски држави, кој доброволно ќе пристапи кон Здружението со давање на писмена изјава (при тоа основачите мора да се полнолетни, но членството не мора). Зачленувањето во Здружението се врши со пристапница, односно со издавање […]

Статут- Цели и задачи и начини на нивно остварување

член 8 Граѓаните се здружени во Здружението, заради остварување на поширок заеднички интерес. Како посебни цели и задачи на Здружението се: Подобрување на социо-економскиот живот на населението во општината Македонска каменица, како и во Р.Македонија; Поттикнување на иницијативи за социјална, културна, спортска и општествена еманципација на граѓаните од руралните средини во општината Македонска Каменица, како […]

Статут- Назив и седиште

член 5 Името на здружението е: Здружение „Надеж – Норе“. Скратеното име на здружението е: ЗГ „Надеж – Норе“. член 6 Седиштето на Здружението е на ул. Индустриска 27, во Македонска Каменица, Р. Македонија. Здружението се организира и делува на подрачјето на целата територија на Р.М. член 7 Здружението „Надеж – Норе“ од Македонска Каменица е правно […]

Статут- Општи одредби

Член 1 Здружението „Надеж – Норе“ од Македонска Каменица е независна  невладина, доброволна, и непрофитна организација на граѓани во Република Македонија. Член 2 Граѓаните се здружуваат во здружението „Надеж – Норе“ од Македонска Каменица заради остварување на поширок општествен интерес, преку соработка и заедничко работење со соодветни, национални, регионални и меѓународни здруженија и организации со идентични цели и предмет […]

Scroll to top