Статут- Престанок на здружението

член 35 Здружението ќе престане со работа ако: –  затоа одлучат членовите на Здружението,со 2/3 мнозинство на гласови –  ако бројот на членовите се намали под бројот определен за основање, –  ако настапат причини утврдени во член 63 од Законот. член 36 По престанокот на работата на Здружението, имотот и другите права и приходи што […]

Статут- Органи на здружението

член 19 Органи на здружението „Надеж – Норе“ од Македонска Каменица: Собрание; Управен одбор; Надзорен одбор; Претседател Собрание член 20 Собранието на Здружението го сочинуваат сите граѓани-членови  на Здружението. Мандатот на претставниците трае 4 години. Собранието се состанува по потреба, а најмалку еднаш годишно. член 21 Седници на Собрание свикува претседателот на Собранието. Седница на Собранието […]

Статут- Управување со здружението

член 18 Со Здружението управува организирано членство на Здружението непосредно или преку свои претставници во органите. Доколку бројот на членовите на Здружението е мал, самите членови на Здружението се и членови на Собранието и во органите на истото.  Права и должности на претставникот се: претставникот да избира и да биде биран во органите на Здружението; […]

Статут- Финансирање на здружението

член 14 Здружението остварува приходи од: –  членарина; –  донации; –  спонзорства;  –  и од други услуги. Здружението може да остварува приходи и од добивката на трговски друштва што ги  основа со средства на Здружението и од други извори. член 15 Користењето и располагањето со средствата на Здружението добиени по основите од претходниот член се […]

Статут- Остварување на јавност на работата

Работата на Здружението е јавна. Јавноста во работењето се обезбедува со редовно известување на членовите за работењето и активностите на здружението, со увид во спроведувањето на програмските задачи, со поднесување извештај за работа на органите и телата на Здружението, за материјално-финансиското работење и друго. За информирањето на членовите и пошироката јавност се користи печатот, радиото, […]

Scroll to top