Проект: „Чекориме напред“ – одржана втора работилница

 На ден 26.08.2020 година со почеток од 15.00 часот во мотелот Мерак во с. Луковица, општина Македонска Каменица, со одржа втората работилница од нашиот проект „Чекориме Напред“… На работилницата покрај членовите на здружението, присуствуваа и претставници од останати НВО организации од општината М.Каменица, кои што се наши соработници и кои што сакаа да научат нешто […]

Проект: „Чекориме напред“ – одржана прва работилница

На ден 20.08.2020 година со почеток од 12.00 часот во мотелот Мерак во с. Луковица, општина Македонска Каменица, со одржа првата работилница од нашиот проект „Чекориме Напред“…На работилницата покрај членовите на здружението, присуствуваа и претставници од останати НВО организации (здружението на пензионери) од општината М.Каменица, кои што се наши соработници и кои што сакаа да […]

Проект: „Чекориме напред“ – Почетна прес конференција

На ден 31.07.2020 година со почеток од 12.00 часот во мотелот Мерак во с. Луковица, општина Македонска Каменица, со одржа почетната прес конференција од нашиот проект „Чекориме Напред“.На прес конференцијата покрај членовите на здружението, присуствуваа и претставници од ЕЛС Македонска Каменица, останати НВО организации од општината М.Каменица, Делчево и Виница, како и претставници на медиумите.На […]

Статут- Престанок на здружението

член 35 Здружението ќе престане со работа ако: –  затоа одлучат членовите на Здружението,со 2/3 мнозинство на гласови –  ако бројот на членовите се намали под бројот определен за основање, –  ако настапат причини утврдени во член 63 од Законот. член 36 По престанокот на работата на Здружението, имотот и другите права и приходи што […]

Статут- Органи на здружението

член 19 Органи на здружението „Надеж – Норе“ од Македонска Каменица: Собрание; Управен одбор; Надзорен одбор; Претседател Собрание член 20 Собранието на Здружението го сочинуваат сите граѓани-членови  на Здружението. Мандатот на претставниците трае 4 години. Собранието се состанува по потреба, а најмалку еднаш годишно. член 21 Седници на Собрание свикува претседателот на Собранието. Седница на Собранието […]

Статут- Управување со здружението

член 18 Со Здружението управува организирано членство на Здружението непосредно или преку свои претставници во органите. Доколку бројот на членовите на Здружението е мал, самите членови на Здружението се и членови на Собранието и во органите на истото.  Права и должности на претставникот се: претставникот да избира и да биде биран во органите на Здружението; […]

Статут- Финансирање на здружението

член 14 Здружението остварува приходи од: –  членарина; –  донации; –  спонзорства;  –  и од други услуги. Здружението може да остварува приходи и од добивката на трговски друштва што ги  основа со средства на Здружението и од други извори. член 15 Користењето и располагањето со средствата на Здружението добиени по основите од претходниот член се […]

Статут- Остварување на јавност на работата

Работата на Здружението е јавна. Јавноста во работењето се обезбедува со редовно известување на членовите за работењето и активностите на здружението, со увид во спроведувањето на програмските задачи, со поднесување извештај за работа на органите и телата на Здружението, за материјално-финансиското работење и друго. За информирањето на членовите и пошироката јавност се користи печатот, радиото, […]

Scroll to top