Насловна страна #1

Featured
Статут- Престанок на здружението Статут- Органи на здружението Статут- Управување со здружението Статут- Финансирање на здружението Статут- Остварување на јавност на работата

Статут- Престанок на здружението

член 35

Здружението ќе престане со работа ако:

–  затоа одлучат членовите на Здружението,со 2/3 мнозинство на гласови

–  ако бројот на членовите се намали под бројот определен за основање,

–  ако настапат причини утврдени …

Read more

Статут- Органи на здружението

член 19

Органи на здружението „Надеж – Норе“ од Македонска Каменица:

Собрание;Управен одбор;Надзорен одбор;Претседател

Собрание

член 20

Собранието на Здружението го сочинуваат сите граѓани-членови  на Здружението.

Мандато…

Read more

Статут- Управување со здружението

член 18

Со Здружението управува организирано членство на Здружението непосредно или преку свои претставници во органите. Доколку бројот на членовите на Здружението е мал, самите членови на Здружението се и членови на Собранието и во органите на и…

Read more

Статут- Финансирање на здружението

член 14

Здружението остварува приходи од:

–  членарина;

–  донации;

–  спонзорства;

 –  и од други услуги.

Здружението може да остварува приходи и од добивката на трговски друштва што ги  основа со сре…

Read more

Статут- Остварување на јавност на работата

Работата на Здружението е јавна.

Јавноста во работењето се обезбедува со редовно известување на членовите за работењето и активностите на здружението, со увид во спроведувањето на програмските задачи, со поднесување извештај за работа на органите…

Read more
Scroll to top